Warunki reklamacji

WARUNKI REKLAMACJI
Firmy HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Kupujący ma obowiązek przechowywania go w warunkach zapewniających podtrzymanie jego pierwotnych właściwości oraz musi być stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku niezgodności Kupujący ma prawo skierować do Sprzedającego reklamację w terminie:

– 5 dni od dokonania odbioru towaru, jeśli towar ma wady jawne, tzn. wady i błędy możliwe do stwierdzenia na podstawie zewnętrznych oględzin (nie dotyczy to wad towaru wywołanych niewłaściwym jego transportowaniem);

– 4 miesięcy od dokonania odbioru towaru, jeśli dostarczony towar posiada wady ukryte, tzn. wady i błędy możliwe do stwierdzenia poprzez przeprowadzenie badania technicznego lub próby.

W celu zachowania powyższych terminów, Kupujący powinien wysłać reklamację pod adresem Sprzedającego najpóźniej w ostatnim dniu terminu lub też złożyć ją ustnie w sposób umożliwiający Sprzedającemu jej pisemne udokumentowanie w tym terminie. Jeżeli Kupujący nie dokona zgłoszenia reklamacyjnego w sposób oraz w terminach określonych powyżej, traci on wszystkie ewentualne uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru z powodu ich wygaśnięcia.

Reklamowany towar powinien:

  1. Posiadać oryginalne etykiety producenta
  2. Informacje dotyczące daty dostawy do klienta
  3. Informacje dotyczące przyczyny reklamacji towaru prze klienta
  4. Reklamowany towar musi być przesłany do producenta w opakowaniu zwrotnym
  5. Towar powinien być w stanie nienaruszony i umożliwiającym weryfikacje pochodzenia oraz stwierdzenia reklamowanych wad.

W przypadku nie spełnienia w/w punktów reklamacja nie będzie rozpatrywana.

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jawnych towaru, nie może on podejmować produkcji z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego.

Jeżeli w trakcie próby produkcyjnej zakupionego towaru okaże się, że zawiera on wady Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania produkcji. Zużycie powyżej 10% zakupionego towaru jest równoznaczne z akceptacją jego jakości, a tym samym z wygaśnięciem wszelkich uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady.

Wadliwy towar zużyty podczas próby produkcyjnej winien zostać zabezpieczony przez Kupującego. Kupujący winien ponadto, przy zachowaniu powyższego warunku, umożliwić Sprzedającemu na jego żądanie zbadanie na miejscu zachowania się towaru w procesie produkcji oraz warunków, w jakich był stosowany przy produkcji.

Podstawą uznania reklamacji jest przeprowadzenie oględzin przez osobę upoważnioną przez Sprzedającego.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedającego, jest on zobowiązany do odebrania na swój koszt wadliwego towaru. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w oryginalnych opakowaniach, w stanie umożliwiającym jego transport.

W przypadku uwzględnienia żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, Sprzedający zobowiązuje się do jego wymiany w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych producenta towaru i innych ciążących na nim zobowiązań.

W przypadku wysuwania przez Kupującego roszczeń odszkodowawczych, których powstanie związane jest z wadliwością towaru, wysokość żądanego odszkodowania nie może przewyższać wartości reklamowanego towaru.

W okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedającym.

Powyższy zakaz dotyczy również płatności za towar, który został wprawdzie zafakturowany przez Sprzedającego łącznie z towarem reklamowanym, jednak w odróżnieniu od towaru reklamowanego nie zawiera on wad.

Jeżeli jednak Kupujący wstrzyma dokonywanie wspomnianych płatności, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego odsetek za opóźnienie w wysokości podwójnej rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych.

Odsetki za opóźnienie należne będą Sprzedającemu w pełnej wysokości bez względu na to, czy reklamacja zostanie przez niego uwzględniona czy też nie.

Zarząd firmy HiTec Film Sp. z o.o.