Polski English Deutsch Русский
slider_1
slider_2
slider_3
slider_4
slider_5
slider_6
slider_7
slider_8

Ogólne warunki sprzedaży

 

Ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w stosunkach handlowych firmy

HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą

w 20-703 Lublin ul. Cisowa 9

 

Zastosowanie

Niniejsze warunki ogólne odnoszą się do wszystkich ofert, umów i innych porozumień złożonych i zawartych przez HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Zmiany i odstępstwa warunków ogólnych mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą HiTec Film.

Oferty, zamówienia, ceny

Oferty firmy HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wiążą strony przez okres 30 dni albo przez inny okres czasu indywidualnie ustalony na piśmie przez strony. Jednak wszystkie składane oferty nie są wiążące i mogą zostać przez HiTec Film sp. z o.o. odwołane w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia przez drugą stronę. HiTec Film sp. z o.o. nie będzie z tego tytułu ponosił jakichkolwiek kosztów.

W przypadku złożenia zamówienia bez wcześniejszego wystosowania oferty przez HiTec Film Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, umowa zostanie zawarta po pisemnym potwierdzeniu przez HiTec Film sp. z o.o. w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia lub rozpoczęcia jego realizacji. Wówczas traktuje się zamówienie jako wiążącą ofertę zakupu.

W razie wystąpienia różnic pomiędzy zamówieniem a potwierdzeniem przez HiTec Film sp. z o.o. wiążące dla stron jest potwierdzenie HiTec Film sp. z o.o. chyba, że Nabywca w terminie 14 dni od potwierdzenia zamówienia zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej.

Jako standardowy termin realizacji zamówienia przyjmuje się 14 dni roboczych od daty przyjęcia i potwierdzenia zamówienia przez HiTec Film sp. z o.o.

Cena obejmuje koszty dostawy z naszego magazynu do miejsca wskazanego przez nabywcę. Cena nie obejmuje podatku VAT. HiTec Film sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanych cen lub uzgodnionych stawek w związku ze wzrostem kosztów nabycia, a także wzrostu opłat celnych, granicznych, bądź innych nawet jeśli taka podwyżka nie była przewidziana. Opłaty pocztowe i inne dodatkowe wydatki zostaną doliczone do zamówień o wartości niższej niż 1000 PLN netto.

Anulowanie

W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy przez Nabywcę lub z powodu zgłoszenia zastrzeżeń, Nabywca jest zobowiązany do zwrotu kosztów, włączając koszty składowania materiałów, koszty przygotowania i dostawy, jakie poniósł HiTec Film sp. z o.o. z tego tytułu.

HiTec Film sp. z o.o. zastrzega sobie ponadto prawo żądania zapłaty odszkodowania od Nabywcy na zasadach ogólnych.

Dostawa i zakres odpowiedzialności

Terminy dostawy są umowne i mogą ulec przesunięciu zgodnie z wolą stron. HiTec Film sp. z o.o. ma prawo dostarczać towar w partiach, które mogą być fakturowane na podstawie faktur częściowych.

Dostawa odbywa się z magazynu HiTec Film sp. z o.o. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Nabywcę z momentem załadowania towaru do danego środka transportu.

Jeżeli w przypadku dostawy partiami Nabywca nie odbierze danej partii w uzgodnionym czasie, HiTec Film sp. z o.o. ma prawo do dostarczenia pozostałej partii towaru i wystawienia faktury w standardowej formie lub do anulowania pozostałej części zamówienia według uznania.

Działania takie nie mają wpływu na prawo do domagania się odszkodowania za powstałą szkodę.

Siła wyższa

Strony oświadczają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, takiej jak katastrofa, zamieszki, powódź, pożar, strajk, wojny, trudności transportowe, jak również innych zdarzeń, na które strony nie mają wpływu lecz, które utrudniają pełne lub częściowe wypełnianie zobowiązań wymienionych w niniejszej umowie i których nie da się uniknąć nawet w przypadku dołożenia maksymalnej staranności.

Siła wyższa uzasadnia opóźnienie w wykonaniu zobowiązania przez HiTec Film sp. z o.o. HiTec Film sp. z o.o. ma prawo rozwiązać umowę w całości lub w jej niezrealizowanej części. W takiej sytuacji HiTec Film sp. z o.o. nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Nabywcy.

Jeżeli utrudnienia w wykonaniu umowy spowodowane siłą wyższą trwają dłużej niż 6 miesięcy od daty dostawy, strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w terminie 30 dni w zakresie rozwiązania umowy w całości lub w części.

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

HiTec Film sp. z o.o. ma prawo do czasowego wstrzymania wykonania umowy lub prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i bez wcześniejszego upomnienia, w przypadku gdy Nabywca całkowicie lub w znacznej części nie wywiązuje się z warunków umowy lub nie reguluje należności w ustalonym terminie, jak również w przypadku, gdy ma postawę przypuszczać, że Nabywca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z nami. W razie rozwiązania umowy z powodów, o których wyżej mowa należności Nabywcy wobec HiTec Film sp. z o.o. stają się natychmiast wymagalne.

Postanowienia zawarte w pkt 1 dotyczą także przypadków konfiskaty mienia Nabywcy, ogłoszenia upadłości Nabywcy, odbioru praw Nabywcy, zamknięcia lub likwidacji jego firmy.

Płatności

Strony ustalają, że zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od wystawienia faktury i płatność winna być dokonana w wyznaczonej przez HiTec Film sp. z o.o. formie. Za datę płatności uznaje się datę wpływu należności na konto HiTec Film sp. z o.o.

Strony zgodnie postanawiają, że Sprzedawca ma prawo dokonane przez Kupującego płatności w pierwszej kolejności zaliczyć na poczet zapłaty odsetek za zwłokę w płatności.

Potrącenia wzajemnych płatności lub odroczenie płatności dopuszczalne jest po udzieleniu pisemnej zgody przez HiTec Film sp. z o.o. HiTec Film sp. z o.o. ma prawo domagać się zaliczek, gwarancji bankowych lub innych form zabezpieczenia. W razie odmowy przez Nabywcę wymaganych przez HiTec Film sp. z o.o. zabezpieczeń, HiTec Film sp. z o.o. ma prawo do wstrzymania dostaw wobec Nabywcy.

W razie nieuregulowania należności w terminie HiTec Film sp. z o.o. naliczać będzie ustawowe odsetki za zwłokę w płatności, bez dodatkowego wezwania. Ponadto HiTec Film sp. z o.o. ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zwroty i reklamacje

Zwroty towaru nie będą przyjmowane chyba, że z góry HiTec Film sp. z o.o. wyrazi na to pisemną zgodę. W takim przypadku towar podlega zwrotowi w oryginalnym opakowaniu na koszt Nabywcy.

Reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej z wyjaśnieniem przyczyn zwrotu w terminie 5 dni od momentu, w którym wady powinny zostać wykryte, jednakże nie później niż 30 dni od daty dostarczenia towaru. Zareklamowany towar powinien zostać zwrócony na ryzyko i koszt Nabywcy do magazynu HiTec Film sp. z o.o. w niezmienionej formie, tak by przyczyny, zakres i zasadność reklamacji mogły być zbadane.

Odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności ilościi właściwości towaru z zawartą umową obciąża Nabywcę. Jeżeli Nabywca nie złoży reklamacji niezwłocznie lub przynajmniej w terminie jednego dnia roboczego od daty otrzymania dostawy, ilość i właściwości wymienione w liście przewozowym albo w podobnym dokumencie zostaną uznane za zgodne z zawartą umową.

Nabywca jest odpowiedzialny za sprawdzenie jakości dostarczonego towaru. Wady ujawnione przy otrzymaniu dostawy powinny być natychmiast uwzględnione na liście przewozowym lub na podobnym dokumencie wraz z opisem powodów reklamacji.

Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w terminie albo jeżeli dostarczony towar został w całości lub częściowo przetworzony, towar nie zostaje uznany za przyjęty i odpowiedzialność HiTec Film sp. z o.o. za wady towaru wygasa chyba, że wady mogły być wykryte dopiero w trakcie przetwarzania, co jednak nie zwalnia Nabywcy od obowiązku zgłoszenia reklamacji w wymaganym terminie.

Reklamacje dotyczące fakturowania powinny być przedstawione w formie pisemnej i w ciągu ośmiu dni od daty doręczenia Nabywcy faktury. W przeciwnym razie informacje podane na fakturze zostaną uznane za zgodne z umową.

Odpowiedzialność

Niestosowanie się do zaleceń dotyczących przeznaczenia i sposobu używania towaru zwalnia HiTec Film sp. z o.o. całkowicie od odpowiedzialności, również za szkody poniesione przez osoby trzecie. Odpowiedzialność HiTec Film sp. z o.o. wygasa z momentem przetworzenia towaru albo istotnej zmiany sposobu jego wykorzystania.

Odpowiedzialność HiTec Film sp. z o.o. jest ograniczona do sumy netto wartości podanej na fakturze,

HiTec Film sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Nabywcę lub osoby trzecie, jeżeli szkody te są spowodowane w szczególności:

a) błędami w projektach i rysunkach Nabywcy;

b) niewłaściwymi materiałami lub częściami udostępnionymi lub wyznaczonymi przez Nabywcę;

c) nieodpowiednim wykonaniem prac przez osoby trzecie działające na rzecz Nabywcy, włączając nieodpowiednie pakowanie i transport;

d) stosowaniem produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem;

e) uszkodzeniem lub utratą wartości w skutek nieodpowiedniego użytkowania dostarczonego towaru.

Partia próbna zatwierdzona przez Nadawcę nie może być podstawą reklamacji.

Prawo własności

Wszystkie towary dostarczone do Nabywcy pozostają własnością HiTec Film sp. z o.o. do momentu dokonania zapłaty wszystkich należności za towar, włączając naliczone odsetki, kary i koszty.

Do momentu dokonania całkowitej zapłaty Nabywca nie ma prawa sprzedać towaru lub obciążać go prawami na rzecz osób trzecich, jak również nie ma prawa przetwarzać towaru.

HiTec Film sp. z o.o. ma prawo żądać zwrotu towaru, jeżeli istnieje uzasadnione ryzyko niewypłacalności lub znacznego opóźnienia płatności.

Prawa autorskie i własność intelektualna

Jeżeli HiTec Film sp. z o.o. przysługuje prawo autorskie lub jakiekolwiek inne prawo własności intelektualnej danego produktu, prawo autorskie lub prawo własności intelektualnej nie ulega przeniesieniu, nawet w przypadku, gdy Nabywca złoży zamówienie na dostawę tego towaru.

Arbitraż

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się przepisy K.C. spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Lublinie.